Pasningsvejledning for forskellige akvariefisk i ferskvand

Pasningsvejledning for forskellige akvariefisk i ferskvand

10-09-2021

Det kan være rigtig spændende at have akvarie derhjemme, og der findes mange forskellige slags akvariefisk til ferskvand. Her kan du læse pasningsvejledninger for forskellige akvariefisk i ferskvand.

Guramier

Guramierne er flotte fisk i et væld af prangende farver. Det er fisk, der også kaldes labyrintfisk og er en pigmentfisk, der er særlig populær i ferskvandsakvarierne hjemme i stuerne. Der er omkring 50 forskellige arter af guramier, hvormed også kampfisk, paradefisk makropoder er en del af denne optælling. Det er alle fisk, der oprindeligt stammer fra asien. Grunden til at labyrintfisk har fra deres navn, er det unikke labyrintmønster de har siddende omkring hovedet og over gællerne. Det virker som et ekstra åndedrætsorgan, der fungerer på lige vis med fiskens gæller. På denne måde kan den klare sig i meget iltfattige miljøer, da den bedre kan udnytte ilten fra omgivelserne, ligesom det gør sig særligt gældende for denne fiskeart, sammenlignet med andre, at den i en kort rum tid kan klare sig helt uden vand.

Udseende: Guramierne er flotte fisk i et væld af prangende farver. Farverne varierer og særligt blandt de arter, der opdrættes til akvarier. Finnerne kan drejes i alle retninger og nogle arter har finner der er lange og slør lignende eller med følesnore, som de anvender til at føle sig gennem omgivelserne. 

Størrelse: Størrelsen varierer fra få centimeter til 15 cm. Enkelte ses dog også op til en størrelse på 25 cm.

Arterne rangeres efter størrelse:

  • De små arter: 2-4 cm
  • Mellemstørrelse arter: 5-8 cm
  • De mellemstore arter: 9-10 cm
  • De største arter: 10-15 cm (op til 25 cm)

Størrelse på akvariet: akvariets størrelse er afhængigt af den størrelse guramien har som fuldvoksen. De helt store guramier bør have et akvarie på minimum 250 liter. Hvis akvariet er velindrettet og kun indeholder guramier, kan de mindste arter klare sig ned til omkring 128 liter, men jo større jo bedre i forhold til deres behov for at svømme længere end andre arter. Akvariet skal altid være rektangulært.

Særlige krav i akvariet: Der er ganske særlige krav til akvariet når det kommer til gurami fisk. Det er en fisk, der er velbefindende i et akvarie med god vækst og en stor diversitet mellem beplantningen. Der bør være skærpet udsyn til baggrunden, som bør være dækket med folie eller stående op ad en væg med mørk farve. Det er fisk, der fint kan leve i et akvarie med lav sigtbarhed, men akvariekvaliteten bør holdes stabil. Det er en god idé med vegetation af rødder eller grene i akvariet. Der er behov for en stor andel skygge og skjul. Særligt hvis der er flere fisk i samme akvarie. Da lyset også er vigtigt for både fisk og planter, bør planterne placeres i klynger så der opstår områder med tilstrækkeligt lys. Huler er en god måde at kompensere for guramiens behov for at kunne gemme sig væk. Det er også hulerne de skal anvende for at kunne yngle effektivt. Sammen med en god og tæt beplantning er det vigtigt med et område hvor der ydes god svømmeplads.

Indretningen af akvariets bund skal være rigelig. Der er behov for dynger af grus eller sand så bundlaget varierer i niveau. Kornstørrelsen bør for de fleste arter være 0,3-0,5 mm.

Antal fisk gående sammen: Antallet af gurami fisk gående sammen, er afhængigt af arten og akvariets størrelse. Nogle kampfisk gør det ikke muligt at have hanner i samme akvarie, da de vil kæmpe til døden. For de fleste guramier er det optimalt med en plads på 1,2 cm fisk / l vand, men meget gerne mere.

Vandforholdet i akvariet: Ifølge denne pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand, bør tamperaturen for alle guramier være 24-26 grader. Temperaturen bør variere let over året, hvis man ønsker yngel, for at stimulere yngleadfærd hos fiskene. Fiskene har det godt i blødt vand uden et højt indhold af kalk og gerne en anelse surt. De fleste arter kan trives fint i postevand, ved en meget langsom tilvænning.

Foderbehov: Der er behov for foder i form af en blanding af insektlarver, orme og små krebsdyr til guramierne, ligesom nogle foretrækker en smule plankeplanton i det foder der tildeles. Det er vigtigt med en varieret fodring hen over tid, så der opnås de bedste betingelser for de rette næringsstoffer. Med den rette foderstand kan de fint klare sig op til 8 dage uden foder.

Cichlider

Den næste fisk i denne pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand er cichlider. Cichlider er pigfinnefisk, der oftest er populære i hobbyakvariet i stuen. Der findes mere end 1300 cichlidearter, der primært stammer fra ferskvand i områder omkring Afrika, Madagaskar, Asien og Amerika. Det er en fiskeart, der kendes for deres ekstremt gode tilpasningsevne i forskellige aquamiljøer og derfor opstår den høje artsrigdom. De kan leve sammen med mange andre fiskearter i fred og harmoni. Der er en fiskeart der bliver stor og kræver særlige forhold til akvariets størrelse, indretning og vandmiljø. De mest populære og mindst krævende arter af cichlider at holde er anomalochromis thomasi, pelivachromis pulcher og pseudocranilabrus multicolor. 

Udseende: Cichlider varierer i størrelse og farvemønsteret kan være i uendelige kombinationer. Udseendet varierer blandt de forskellige arter. Fælles for dem alle er den typiske ovale form og kun en enkelt rygfinne. Farven ændres hos alle arter i takt med at fisken ældes eller modnes. Fra grålige farver til skarpe farver på lysere underhud.

Størrelse: Størrelsen varierer fra 1,5 cm til 1 meter.

  • De mindste arter er 5-7 cm
  • De mellemstore arter er 7-10 cm
  • Mens de større normale arter i akvarier bliver 10-15 cm

Størrelse på akvariet: Akvariet bør være mindst 128 L til de mindste cichlide arter, mens de større arter bør have minimum 250 liter. Gerne med en længde på minimum 1,5 meter. Jo større et akvarie du har, jo bedre vandmiljø og balance vil du kunne opnå samt en større velfærd hos dine fisk. Der bør være individuelle vurderinger i forhold til adfærd og tætheden af de fisk der ellers går i akvariet.

Særlige krav i akvariet: Vandmiljøet skal holdet stabilt og rent. Der skal være rigelig plads til fri svømning og tilpas med størrelsessvarende med vegetation, hvor fiskene kan gemme sig. Akvariet bør være indrettet med rigeligt skrånende bundmateriale. Akvariet bør være belyst 10-12 timer dagligt samtidig med at der er mulighed for skygge.

Antal fisk gående sammen: Der bør maksimalt være 1 cm fisk pr. liter vand sammenholdt med artens forventede udvoksede størrelse.

Vandforhold i akvariet: Langt de fleste cichlide arter kan tilpasse sig til en temperatur mellem 23 og 25 grader. Det er en type fisk der lever i lettere blødt vand som kan være en anelse surt.

Foderbehov: Foderbehovet for cichlider kan være varierende mellem de forskellige arter. De fleste arter lever af hvirvelløse dyr som orme, larver insekter og mindre krebsdyr. Enkelte alger æder alger og plankton. Med en varieret frost kost eller levende foderdyr, sikrer du en optimal fodring af dine cichlider.

Afrikansk karpelaks

Endnu en fisk i denne pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand er Afrikanske karpelaks. Afrikanske karpelaks dækker over mere end 2500 forskellige arter. Heriblandt er f.eks. piratfisken. Det er en fisketype, der lever i ferskvand og som oprindeligt ses i Syd- og Centralamerika samt Afrika. Det er fisk, der har brug for stor plads til at svømme såvel som skjul. Enkelte arter fra karpelaks-ordenen ses i de forskellige akvarier i stuen og kan fint leve med andre arter, så længe der tages højde for pladsen og hvor i vandsøjlen de befinder sig.

Udseende: Karpelaksen kan være forskellig af udseende. Fælles for arterne er den lange krop med strømlinede finner. De mest populære arter at have i stuens akvarie er Congo Tetraer og Grøn Karpelaks. Congo Tetraer har en lang krop. Congo Tetraer har den lange strømlinede krop og er med fedtfinne. Farven varierer i nuancer af sølv, gul, grøn og blå og er med forholdsvis store skæl. Den Grønne Karpelaks har ligeledes den lange krop med strømlinede finner men er uden fedtfinne. Den har en farve varierende mellem grøn og brunlig, hvoraf den mørkeste farve er øverst. Hermed er farverne opdelt med en mørk eller grøn midterlinje langs med fisken.

Størrelse: Den grønne Karpelaks har en normal udvokset størrelse på 2-3 cm mens Congo Tetraer oftest ses med en størrelse på 6-12 cm.

Størrelse på akvariet: Akvarier skal være rektangulært og rumme minimum 128 liter, gerne 250 liter som minimum for at give den rette plads til svømmeaktiviteter. Størrelsen for begge arter bør være omkring 100 cm i længen eller mere. Størrelsen bør være en vurdering af fiskenes adfærd og hvor mange der går sammen.

Særlige krav til akvariet: Karpelaksen er en type fisk der har brug for en god dyb sandbund og tilstrækkelig med vegetation og huler med både tilstrækkeligt lys og skygge i akvariet. Der er behov for et åbent område med mulighed for svømning uden forhindringer. Sandbunden bør være maksimalt 0,3-5 mm i diameter. Der bør være randbeplantning og eventuelt folie på bagvæggen. Sten og trærødder i bunden såvel som flydende i toppen, er en god ide til karpelaks.

Antal fisk gående sammen: Det er muligt at have flere karpelaks gående sammen og også sammen med andre arter dog med forbehold for om andre fiskearter også bevæger sig nær bunden. Nogle karpefisk kan være territorielle, men ellers vil der som udgangspunkt være plads til 1 cm udvokset fisk per liter vand i akvariet.

Vandforhold i akvariet: Karpelaksene kan tilvænnes til postevand og også hårdt postevand. Temperaturen bør være mellem 23 og 26 grader døgnet rundt med lys 10-12 timer dagligt. Der stilles med denne fiskeart ikke særlige krav til vandforholdende derudover.

Foderbehov: Det er en fiskeart, der fra naturens side er altædende. Det ses at de gerne spiser tørfoder og planter, såvel som levende foder eller frostfoder. Foderet bør, ifølge denne pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand, tildeles fiskene varieret for en sund tilførsel af de rette næringsstoffer.

Maller

Sidste fisk i denne pasningsvejledning for akvariefisk i ferskvand er maller. Maller er en fiskeart, der findes i mere en 3000 forskellige udformninger. Langt de fleste bundlevende og det vil også gøre sig gældende for de arter der tilknyttet ferskvandakvariet i stuen. Det er en art, der findes naturligt overalt på kloden, bortset fra Antarktis. Sugemaller er de skraldemænd, der kan hjælpe dig til at holde rent i akvariet. De spiser effektivt alger fra omgivelserne og holder vandet rent og klart. Det er en god ide at have maller gående i sit ferskvandsakvarie sammen med øvrige fiskearter. De mest populære og effektive maller til at spise alger og som oftest ses hos dyrehandlerne er arterne Macrotocinclus affinis og Otocinclus Macrospilus. Du vil ikke kunne undgå at holde akvariet rent og vedlige med jævnlig rengøring, til trods for at du har maller i akvariet.

Udseende: En malle er en smule karakteristisk og mystisk af udseende. Munden sidder på undersiden som de bruger til at suge sig fast på overflader for at spise. Ellers kan de være forskellige i udseende afhængigt af arten men oftest med en bundlevende grålig eller brun farve. De fremgår uden skæl.

Størrelse: De mindste sugemaller bliver 4-6 cm som udvokset, mens de største opnår en størrelse på 20 cm. De arter der oftest ses i de danske ferskvandsakvarier har en fuldvoksen størrelse på 10-15 cm.

Størrelse på akvariet: Akvariet bør være tilpasset størrelsen på mallerne og gerne minimum 128 liter. Der stilles ikke de store krav til svømmelængden på akvariet. Da maller oftest føres sammen med andre fiskearter, bør akvariets størrelse være tilpasset efter disse.

Særlige krav til akvariet: Maller trives med en god bundvegetation og masser af sten. Der bør være en god og divers beplantning i akvariet. Ellers stilles der ikke de store krav til akvariets indretning.

Antal fisk gående sammen: Maller trives fint sammen med få andre individer. Hvis ikke der er nok føde i form af alger i akvariet, som følge af for mange individer, skal dette tilpasses med fodring.

Vandforhold i akvariet: Maller trives i blødt og let surt vand. De fleste arter kan langsomt tilpasses til at trives fint i almindeligt dansk postevand. Temperaturen bør være mellem 23 og 26 grader døgnet rundt. For at arterne af maller kan yngle, er der behov for en højere temperatur og et mere surt miljø i vandet med en pH værdi på minimum 6.

Foderbehov: Maller er fra naturens side altædende. De spiser glædeligt alger og belægninger, ligesom de kan finde på at spise planter og mindre hvirvelløse dyr. Det er en god ide at supplere foderet til dine maller med frost foder eller tørfoder og eventuelt Spirulina tang. Foderet bør være varieret for at tilbyde de rette næringsstoffer. 

Find alt tilbehøret til dit akvarie her.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?