Bimeda Zinkoxid Salve Spray Til Dyr - 200ml

Bimeda Zinkoxid Salve Spray Til Dyr - 200ml

SKU: V972835

199,00DKK

ekskl. levering

ZINKOXID SALVESPRAY ER EN HUDBESKYTTENDE
SALVE I SPRAYFORM, DER INDEHOLDER ZINKOXID,
LANOLIN OG ALLANTOIN.

På lager - Leveringstid: 1-2 hverdage

Bimeda Zinkoxid Salve Spray Til Dyr

Zinkoxid Salvespray bruges som en hudbeskyttende salve. Den
aktive ingrediens tørrer og danner en luftgennemtrængelig
beskyttelseshinde. Huden er beskyttet mod sårsekret, sved, urin,
vand og andre skadelige påvirkninger.
Den er også velegnet til at dække de omkringliggende
hudområder af en fistel og som hudbeskyttelse inden påføring
af gips.

  • Velegnet til flere dyrearter
  • Danner et luftgennemtrængeligt men beskyttende lag mod
     snavs og fugt
  • Ideelt som beskyttelse af sår og hudområder, der er svære at
     forbinde

INDHOLD:
Sprayopløsning 79 g
Drivmiddel 61 g
100 g sprayopløsning indeholder:
Zinkoxid 18 g
Lanolin 2 g
Allantoin 500 mg

ANVENDELSESOMRÅDE:
Zinkoxid salvespray bruges som en hudbeskyttende salve. Den
aktive ingrediens tørrer og danner en luftgennemtrængelig
beskyttelseshinde. Huden er beskyttet mod sårsekret, sved, urin,
vand og andre skadelige påvirkninger.
Den er også velegnet til at dække de omkringliggende hudområder
af en fistel og som hudbeskyttelse inden påføring af gips.

BRUGSVEJLEDNING:
Spray fra en afstand på 10 til 20 cm på ren og tør hud. Udglat
rynker på huden på forhånd.
Ryst kraftigt før brug!

FARESÆTNINGER OG FORSIGTIGHEDSREGLER:

Ekstremt brændbar aerosol. Beholder under tryk: Kan sprænge ved
opvarmning. Forårsager hudirritation.
Kan forårsage døsighed og svimmelhed. Giftig for vandlevende
organismer med langvarige virkninger.
Hold væk fra varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt.
Sprøjt ikke på åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke
gennembores eller brændes, selv efter brug. Undgå udslip til
miljøet. Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.
Utilstrækkelig ventilation og/eller uhensigtsmæssig brug kan føre
til dannelse af eksplosive gasser/særdeles brændbare blandinger.
Undgå at få spray i øjnene. Vask hænder efter anvendelse og fjern
kontamineret tøj efter endt brug. Spis eller drik ikke under
anvendelse.

INDEHOLDER:
Carbonhydrider, C6-C7, isoalkaner, cycloalkener, <5% n-hexan
Carbonhydrider, C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener
Carbonhydrider, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cycloalkener, <5% n-hexan
Carbonhydrider, C6, isoalkaner, <5% n-hexan
Se dåsens hals/bund for batchnummer (lot-nummer) og udløb.

Vi er klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?